пʼятницю, 22 березня 2019 р.

РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЩОДО ЗМІНИ РЕЛІГІЙНИМИ ГРОМАДАМИ ПІДЛЕГЛОСТІ В КАНОНІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАННЯХ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПІДЛЕГЛОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОЦЕДУРИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ"

17.01.2019 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи», яким було визначено чіткий механізм реалізації конституційного права релігійних організацій на вільну зміну канонічного підпорядкування будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням).
Зазначена вище зміна юрисдикційного підпорядкування відповідає як міжнародним нормативно-правовим актам, так і законодавству України й базується на нормах частини першої статті 3, а також частин третьої-восьмої статті 8 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі – Закон). В них, зокрема, йдеться про те, що держава визнає право громадянина мати, приймати і змінювати релігію або переконання за своїм вибором, а також право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості шляхом внесення відповідних змін до статуту (положення) релігійної громади.
З метою належного інформування щодо вказаного вище та у зв’язку з фіксуванням все більшої кількості маніпуляцій з цього приводу, а також намаганням використовувати об’єктивно існуючі ситуації для дискредитації політики Української Держави у сфері релігії надаємо відповідні пояснення.
1.  Рішення про зміну підлеглості релігійної громади та внесення відповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється на загальних зборах цієї громади в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 8 Закону. Це питання належить до виключної компетенції загальних зборів громади.
Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності відповідної релігійної організації, у тому числі і тих, що належать до компетенції інших органів управління (відповідно до вимог статті 98 Цивільного кодексу України). Отженіхто (включно ізсвященнослужителем чи органами управліннягромади) не може позбавити загальні збори права прийняти рішення щодо зміни підлеглості.   
Загальні збори релігійної громади можуть бути скликані членами цієї громади, які бажають змінитиїї канонічне підпорядкування (щонайменше двіособи)  відповідно до частин другої та третьої статті8 Закону.
Закон не передбачає й не надає особливихповноважень у справі скликання таких зборівсвященнослужителям. Відповіднозгодасвященнослужителя не є обов'язковою.  
Членство в релігійній громаді ґрунтується на принципах вільного волевиявлення, а також на вимогах статуту (положеннярелігійноїгромади  (частина друга статті 8 Закону). 
Особи, які так чи інакше беруть участь у життірелігійної громади, вважають себе належними до неї, не підпадають під обмеження, встановленістатутами (положеннями) релігійних громад, можутьбути членами релігійної громади.
Релігійна громада на власний розсуд приймає новихта виключає існуючих членів громади у порядку, встановленому її статутом (положенням). 
Рішення про зміну підлеглості та внесеннявідповідних змін або доповнень до статуту ухвалюється не менш як двома третинами відкількості членів релігійної громадинеобхідної для визнання повноважними загальних зборів релігійноїгромади відповідно до статуту (положеннярелігійної громади.
Це рішення засвідчується підписами членіввідповідної релігійної громадиякі були присутні на зборах й підтримали вказані рішення.
2. У відповідності до вимог статті 29 Закону, для забезпечення реалізації прав релігійної громади, а також з метою унеможливлення вчиненняпровокацій та дестабілізаціїситуації, представниками релігійної громади до участі в проведенні загальних зборівможуть бути запрошені представники органів місцевогосамоврядуваннявиконавчої владичиправоохоронних органів.
3. З метою унеможливлення вчинення будь-яких дійнаслідком яких може стати відчуження майна релігійної організації (зокрема його продаж, обмін, передача у заставу, встановлення іпотеки,безоплатна передача у власність та управлінняінших осіб тощо), до завершення процедури змінисвоєї підлеглості, - після проведення загальнихзборів та ухвалення рішення щодо зміни підлеглості,релігійна громада має поінформувати відповіднуобласнуКиївську міську державні адміністраціїщодо ухваленого рішення (частина сьома статті 8 та частина другої статті 18 Закону).    
4. Після ухвалення рішення загальними зборами, релігійна громада має звернутися до відповідного релігійного об’єднання – центру чи управління, що його представляє, з метою включення до його складу.
5. Прийняте рішення про зміну підлеглості та внесення відповідних змін або доповнень до статуту підлягає реєстрації в порядку, встановленому статтею 14 Закону.
Зокрема, для реєстрації змін до статуту релігійної громади необхідно подати пакет реєстраційних документів до відповідної обласної, Київської міської державних адміністрацій в порядку вимог статті 14 Закону.
Орган, який здійснює реєстрацію, в місячний термін розглядає заяву, статут (положення) релігійної організації, приймає відповідне рішення і не пізніш як у десятиденний термін письмово повідомляє про нього заявникам. Після завершення цієї процедури цей же орган вносить дані про релігійну громаду до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Прес-служба Закарпатської єпархії, за інформацією Міністерства культури України. 

Цитати

Цитати

Найкраще на сайті: